svane.jpg - 8028 Bytes Medier i Norden

Toinen neljännesvuosijulkaisu 2000
  
    Suomenkielinen pääsivu | Arkisto – neljännesvuosijulkaisut | Yleiskatsaus   
  Sisältö

Grönlanti   |   Norja   |   Ruotsi   |   Suomi   |   Tanska   |   Pohjola

  Medier i Norden neljännesvuosijulkaisut
löytyvät suomenkielisinä verkkojulkaisuina aina vuodelta 1994. Julkaisut sisältävät suomenkielisen koosteen skandinaavisilla kielillä ilmestyvästä Medier i Norden: Resymé –julkaisun tiedotteista.

Medier i Norden (entinen Nordisk Medie Nyt) -sivujen sisältö on vapaasti lainattavissa mikäli lähde mainitaan selvästi.

  Päätoimittaja                                           Vastaava toimittaja
Terje Flisen (TF)                                         Pääjohtaja Søren Christensen
Postboks 1726 Vika                                   Pohjoismaiden ministerineuvosto,
0121 Oslo, Norge                                       Store Strandstræde 18
Puh. + 47 22 20 80 61                                DK-1255 København K., Danmark

Medier i Norden (aikaisemmin Nordisk Medie Nyt) ISSN 1396-9331 – elektroninen julkaisu.

 

GRÖNLANTI 

19.5.2000: Grönlannin tietotekniikkaneuvosto vaatii: "Toimintaa ja heti!"

"On ilmiselvää, että meidän tulee käyttää hyväksemme tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Tietotekniikan avulla voimme liittää maan eri osat toisiinsa, tavata toisiamme verkossa ja kehittää osaamistamme. Voimme tuoda maailman lähemmäs itseämme ja sammalla tulla näkyviksi muualla maailmassa", sanoo Grönlannin tietotekniikkaneuvoston johtaja Ivalo Egede artikkelissa, joka on julkaistu tietotekniikkaneuvoston kotisivulla, http://www.it.gl/dk/index.htm.

Egede jatkaa: "Grönlannin tietotekniikkaneuvosto, jonka Grönlannin hallitus on asettanut tammikuussa 1999, on tutkinut, millä tavalla uuden tekniikan mahdollisuuksia voidaan käyttää hyväksi. Matkan varrella olemme yrittäneet ottaa työhömme mukaan mahdollisimman monia ihmisiä, ja koska monilla heistä on jo valtavasti hyviä ideoita valmiina, voimme saada vauhtia tämän maan tietotekniseen kehitykseen. Nyt olemme koonneet ehdotuksemme kansalliseksi tietotekniikkastrategiaksi. Sitä on seurattava. Tarvitsemme toimintaa nyt heti!"

Lähde: Grönlannin tietotekniikkaneuvosto

Palaa sisällysluetteloon

 

NORJA 

6.6.2000: Selkeämmät mainonta- ja sponsorointiohjeet yleisradiossa

"Kulttuuriministeriö esittää muutoksia yleisradioasetukseen niiden sääntöjen osalta, jotka koskevat tekstitelevisiossa esitettäviä mainoksia, sponsorointia yleisradiossa sekä lähetysaikojen jakamista paikallisradioasemien kesken", sanotaan kulttuuriministeriön lehdistötiedotteessa.

Lausuntokirjelmässä ehdotetaan, että NRK-osakeyhtiön ohjelmatietoja sisältävässä tekstitelevisiossa ei saisi olla mainoksia. Myöskään sellainen tekstitelevisio, jonka kohderyhmänä ovat lapset, ei saisi sisältää mainoksia. Tämä sääntö pätisi kaikkiin yleisradioyhtiöihin.

NRK voi saada tukea urheilutapahtumista raportoiviin lähetyksiin. NRK voi myös saada tukea raportoidakseen tapahtumista, jotka se järjestää yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tämä koskee sellaisia ohjelmia, jotka on tarkoitus lähettää useampiin maihin tai jotka ovat yhteiskunnallisesti kiinnostavia tai kulttuurin kannalta merkittäviä, mm. keskeisiin kansallisiin merkkipäiviin liittyvät tapahtumat. NRK voi myös saada tukea sellaisten opetusohjelmien tuottamiseen, jotka eivät ole lasten- tai nuortenohjelmia.

Lähde: Norjan kulttuuriministeriö

25.5.2000: Päivälehdistötyöryhmän selvitys luovutettu

"Päivälehdistö on viime vuosina ollut niin suurten muutosten kohteena, että oli tarpeen käydä läpi lehdistöpoliittiset tavoitteet ja vaikutuskeinot uudestaan", sanoi kulttuuriministeri Ellen Horn, kun päivälehdistötyöryhmän puheenjohtaja Hallvard Bakke luovutti hänelle työryhmän yksimielisen esityksen.

"En aio etukäteen arvioida käynnistyneen työn tuloksia, mutta hallituksen ensisijaisena tavoitteena on päivälehdistön puite-edellytysten turvaaminen niin, että se pystyy täyttämään tärkeän tehtävänsä yhteiskunnassa", sanoi kulttuuriministeri ministeriön lehdistötiedotteen mukaan.

"Vaikutuskeinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan jatkuvasti uudestaan, ja toivon ja uskon, että päivälehdistötyöryhmän esitys tarjoaa hyvän pohjan jatkotyölle. Selvitys lähetetään lausuntokierrokselle niin pian kuin mahdollista", sanoi ministeri Horn.

"Hallituksen asettaman päivälehdistötyöryhmän esityksessä tärkeimmät ehdotukset ovat suoran lehdistötuen lisääminen 100 miljoonalla kruunulla sekä sanomalehtien säästäminen arvonlisäverolta", sanotaan päivälehdistötyöryhmän lehdistötiedotteessa.

Lähde: Norjan kulttuuriministeriö/Päivälehdistötyöryhmä

Palaa sisällysluetteloon

 

RUOTSI 

16.6.2000: Radio- ja televisiolaki tarkastetaan

"Hallitus on päättänyt nimittää erityisen selvittäjän tutkimaan tiettyjä määräyksiä radio- ja televisiolaissa (1996:844) ja televisiolupamaksulaissa (1989:41). Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2001 toukokuun loppuun mennessä", sanotaan kulttuuriministeriön lehdistötiedotteessa. Tehtävään kuuluvat seuraavat kysymykset:

- lasten suojaaminen
- maksulliset televisiovastaanottimet
- muiden toimeksiannosta lähetettävät ohjelmat
- viranomaisten tiedotteet
- sponsorointi-ilmoitusten sijoittaminen
- toimenpiteet, jotka aiheutuvat määrättyjen tietojen antamatta jättämisestä
- ilmoituksia ja mainoksia koskevat säännöt
- lainkäyttö
- lupaehtojen sovellettavuus tiettyihin lähetyksiin
- eurooppalainen sopimus televisiosta yli rajojen.

Lähde: Ruotsin kulttuuriministeriö

8.6.2000: Pornoelokuvasäännöt tarkastettavina

- Selvitetään radio- ja televisiolain muutokset tarkoituksena suojata lapsia ja nuoria televisiossa esitettyä pornoa vastaan.

- Päätetään tarkastaa elokuvantarkastuslaissa esiintyvät sensuurimääräykset seksuaalikohtauksia varten.

- Valtion elokuvalaitoksen elokuvatarkastajien toimikausi kestää enintään kuusi vuotta aiemman kahdentoista vuoden sijasta.

Nämä ovat kulttuuriministeriön lehdistötiedotteen mukaan ne toimenpiteet, jotka kulttuuriministeri Marita Ulvskog esitti tänä keväänä Shocking Truth -dokumenttielokuvasta käydyn keskustelun johdosta.

Lähde: Ruotsin kulttuuriministeriö

8.6.2000: Julkisen palvelun radio ja televisio ­ tärkeä tekijä Ruotsin mediamaisemassa

Selvitysmiehen Anders Ljunggrenin muodostama komitea nimeltä Julkisen palvelun radio ja televisio on luovuttanut loppumietintönsä (Radio och TV i allmänhetens tjänst ­ ett beredningsunderlag, SOU 2000:55).

Kulttuuriministeriön lehdistötiedotteessa sanotaan: "Kenties tärkein johtopäätökseni on se, että julkisen palvelun yhtiöiden merkitys pikemminkin kasvaa aikamme muuttuvassa viestintilanteessa, sanoo Anders Ljunggren. Ohjelmatehtävä voi suurelta osin pysyä ennallaan.

Selvityksen näkökannoista voidaan mainita seuraavat:

- On yhä tärkeämpää, että julkisen palvelun yhtiöt pystyvät edistämään monipuolisuutta siellä, missä muuten syntyisi paikallisia ja alueellisia mediamonopoleja.
- Verotussääntöjä on muutettava niin, etteivät ne vinouta edellytyksiä, kun halutaan tehdä julkaisutoiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollisimman edullisia päätöksiä. Siksi televisiolupamaksuun on lisättävä kuuden prosentin arvonlisävero.
- Yleisradiotili on poistettava ja televisiolupamaksut siirrettävä suoraan ohjelmayrityksille.
- Ehdotan useita toimenpiteitä vähemmistökielisten ja vammaisten ohjelmien saavutettavuuden lisäämiseksi.
- Ruotsin televisiossa toimivaa uutisorganisaatiota koskevista määräyksistä voidaan luopua.
- Suosittelen, että julkisen palvelun toiminnan yhteisen organisaation edellytyksiä tarkastellaan tarkoituksena selvittää, pärjääkö paras strategia uudessa viestintilanteessa.

Lähde: Ruotsin kulttuuriministeriö

Palaa sisällysluetteloon

 

SUOMI 

9.6.2000: Myös sähköinen julkaisutoiminta tallettamisvelvollisuuden piiriin

Vapaakappalelain uudistamista selvittänyt työryhmä esittää lain soveltamisalueen laajentamista myös sähköiseen julkaisutoimintaan.

Ehdotus kattaa sekä tekniset tallenteet, kuten CD-ROM ja DVD-levyt, että verkkojulkaisut, joilla tarkoitetaan kaikkia avoimien tietoverkkojen välittämiä aineistoja. Työryhmä esittää, että asiakkailla olisi vapaakappalekirjastoissa aineiston katseluoikeus vain tarkoitukseen varatuilla työasemilla, joilta laiton kopiointi on estetty.

Lähde: Opetusministeriö

29.5.2000: Valikoivaa lehdistötukea jaettiin 34 lehdelle

Valtioneuvosto on myöntänyt avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi sekä sanomalehtien kehittämishankkeiden tukemiseen. Tukeen osoitettiin tämän vuoden valtion talousarviossa 30 miljoonaa markkaa. Valtioneuvosto jakoi tukea 34 sanomalehdelle. Valtioneuvosto päätti tuen jakamisesta 25. toukokuuta.

Valtioneuvosto myönsi tuen lehdistötukilautakunnan esityksen mukaisesti. Avustuksen suuruuteen on vaikuttanut hakijan viime vuonna saama vastaavan avustuksen määrä ja hakijan taloudellisen aseman muutokset.

Lähde: Liikenneministeriö

Palaa sisällysluetteloon

 

TANSKA 

19.6.2000: Ruotsalaiset TV-tuotantoyhtiöt haukkaavat suuren palan Tanskan markkinoista

"Ruotsalaiset ovat hyvää vauhtia valloittamassa Tanskan televisiotuotantoa", kirjoittaa tanskalainen päivälehti Politiken.

"Juutinrauman sillan valmistumisen myötä kolme rahakasta yhtiötä sillan toiselta puolen on saanut suuria toimeksiantoja neljältä tanskalaiselta televisioasemalta. Ruotsalaisyhtiöt ovat aiheuttaneet lisää tungosta jo ennestään ahtaalla alalla", sanoo viestintutkija Preben Sepstrup Politiken-lehdelle.

Kyseiset yhtiöt ovat Strix Television, jonka emoyhtiö on ruotsalainen mediayhtymä Kinnevik, Bonnier-yhtymän Wegelius TV sekä yksityisomistuksessa oleva Jarowskij.

"Tuotantoalan tilanne kiristyi viime viikolla entisestään, kun DR ilmoitti aikovansa ostaa vain muutaman ohjelman vapailta markkinoilta ensi vuonna.

Kritiikki kohdistuu siihen, että asemat kehottavat tuotantoyhtiöitä lähettämään joukoittain parhaita ideoitaan niin kutsuttuja pilaohjelmia varten. Myös TV 2:ta syytetään liian harvojen ohjelmien ostamisesta yksityisiltä yhtiöiltä", kirjoittaa Politiken.

Lähde: Politiken

18.5.2000: Mitä kulttuuriministeri tarkoittaa "julkisella palvelulla"?

"Minulle julkinen palvelu tarkoittaa niitä arvoja, jotka ohjaavat koko yleisradiojärjestelmää ja sitä tehtävää, joka sillä on koko väestön palvelijana", sanoi kulttuuriministeri Elsebeth Gerner Nielsen Publicistklubbenissa 18.5. pitämässään puheessa aiheesta "Mitä julkinen palvelu sinusta tarkoittaa?"

Kulttuuriministeri jatkoi: "On pyrittävä sellaisiin arvoihin, joilla on minun kulttuuripoliittisesta lähtökohdastani katsottuna yhdeksän tuntomerkkiä:

1. toimia koko väestön, ­ meidän kaikkien ­ , kiinnekohtana sekä sosiaalisen integraation edistäjänä
2. luoda foorumi julkiselle keskustelulle
3. välittää puolueettomia ja riippumattomia uutisia ja tietoja
4. lähettää monipuolista ohjelmaa sekä tanskaksi että muilla kielillä
5. kehittää sellaisia ohjelmakokonaisuuksia, jotka kiinnostavat sekä laajaa yleisöä että vähemmistöjä
6. ylläpitää innovatiivista omaa tuotantoa
7. lisätä valinnanmahdollisuuksia tarjoamalla sellaisia ohjelmia, jotka tavallisesti puuttuvat kaupallisista viestimistä
8. taata tilaa ilmaisunvapaudelle sekä demokratian ja tanskalaisen kulttuurin kehitykselle
9. taata laatutelevisiota lapsille, vammaisille, maahanmuuttajille ja muille vähemmistöryhmille.

On toisin sanoen kyse koko kansan koossa pitämisestä ja yhteisen ymmärryksen luomisesta.

Sinusta ... minusta ... yhteisöstä."

Kulttuuriministeri totesi esittämiensä yhdeksän periaatteen olleen hänen johtolankoinaan työssä viestinsopimuksen aikaansaamiseksi.

Lähde: Tanskan kulttuuriministeriö

Palaa sisällysluetteloon

 

POHJOLA 

8.6.2000: Pohjoismaiden kulttuuriministerit keskustelevat julkiseen palveluun liittyvistä kysymyksistä syksyllä

Pohjoismaiden kulttuuriministerit päättivät Kööpenhaminassa 7. kesäkuuta pitämässään kokouksessa siirtää syyskokoukseensa keskustelun siitä, mitä haasteita pohjoismainen julkisen palvelun toiminta tulee kohtaamaan.

Kokouksessa, jota isännöi Tanskan kulttuuriministeri Elsebeth Gerner Nielsen, Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö esitti ministereille osaraportin, faktakokoelman, julkisesta palvelusta. Ministerit olivat tilanneet raportin helmikuisessa kokouksessaan. Raportti esitetään julkisuudessa vasta sen jälkeen kun se on lähetetty Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjola-valiokunnalle. Siihen liitetään täydentävä kuvaus Ahvenanmaata, Grönlantia ja Färsaaria koskevista säännöistä.

Syksyllä ilmestyy uusi raportti, jossa kuvataan julkisen palvelun toiminnan haasteita Pohjoismaissa. Raportin tarkoituksena on antaa Pohjoismaille mahdollisuus muotoilla yhteiset kuvaukset ja ongelmamääritelmät, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa mahdollisesti käytävissä keskusteluissa ja yhteistyössä julkista palvelua koskevissa kysymyksissä.

Lähde: Pohjoismaiden ministerineuvosto


Palaa sisällysluetteloon